Sundheds- og ældreområdet

Den effektive rehabiliterende organisation

Rehabilitering har været på dagsordenen i over 10 år, og er en af løsningerne, der kan imødekomme den demografiske udvikling på ældreområdet.

Hvor effektivt arbejder I med de rehabiliterende indsatser i jeres organisation? Får I realiseret de faglige og økonomiske potentialer og gevinster der er ved rehabilitering?

Kommunerne spilder millioner af kroner på kompetenceløft af medarbejdere i rehabilitering - klik her eller læs mere under om hvordan vi kan hjælpe jer og hvor udfordringerne ligger.   

Relevante cases

Relevante cases

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Fastholdelse, rekruttering og nedbringelse af sygefravær

Skab den attraktive arbejdsplads

Hvordan er jeres vikarforbrug, medarbejderflow, sygefravær, engagement, motivation og trivsel i organisationen?

Den fremtid vi kigger ind i sætter endnu mere pres på den samlede arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet:

 • 30% er medarbejderne er plus 55, hvilket betyder at flere går på pension i den nærmeste fremtid
 • Der er generelt et højt sygefravær indenfor sundheds- og ældreområdet, i gennemsnit 16 dagsværk

Et højt sygefravær og at flere går på pension, kalder på indsatser, der skaber en attraktiv arbejdsplads. Det skal være med til at nedbringe sygefraværet og fastholde medarbejderne, så de ikke skifter arbejdsplads eller erhverv.

Gennem vores mange års arbejde for og i kommuner, har vi opbygget et indgående kendskab til kerneopgaven, driften og de medarbejdergrupper, der arbejder indenfor velfærdsområderne. Vores konsulenters fag-faglige baggrund har solid indsigt i de udfordringer, der kan opstå i opgaveløsningen og den kultur som metoderne skal rette sig mod.

Vores mange års erfaring med at arbejde i - og for kommuner viser:

 1. En tydelig sammenhæng mellem ledelse og trivsel og sygefravær
 2. Medarbejdere der oplever at lykkes med kerneopgaven, har et lavere sygefravær
 3. De arbejdspladser der kan skabe optimale ramme for medarbejdernes mening, sammenhørighed og medbestemmelse, har lavere sygefravær

Vores tilgang ift. at skabe den attraktive arbejdsplads, fastholde medarbejdere og nedbringe sygefraværet, er disse elementer der er gensidigt afhængige:

 • Mere ledelse mindre styring
 • Optimal organisering af kerneopgaven
 • En fokuseret sygefraværsindsats
 • Skabe sammenhørighed og medbestemmelse hos frontpersonalet

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Det nære sundhedsvæsen

Det nære sundhedsvæsen bringer nye opgaver ud i kommunerne. Borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet, bliver mere og mere komplekse og multisyge. Det stiller nye og større krav til personale og ledere og kommunernes organisering af de nye opgaver og samarbejde på tværs.

Det nære sundhedsvæsen handler om

 • Borgers og pårørendes indgang til sundhedsvæsenet
 • Behandling af borgeren i borgerens eget hjem
 • Sammenhængende patientforløb mellem kommune, almen praksis og sygehus
 • Forebyggelse af indlæggelse gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, rehabilitering og selvtræning
 • Borgerens mestring af egen sygdom (f.eks. kronikere (KOL, diabetes) gennem brug af uddannelse og moderne teknologi

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med det nære sundhedsvæsen? (Hvad vil I opnå?)

 1. Er organiseringen optimal og tydelig på tværs af områder?
 2. Bliver borgeren modtaget af de rette kompetencer f.eks. ved udskrivning?
 3. Har I det rigtige omkostnings- og serviceniveau?
 4. Er data en vigtig del af jeres kvalitetsudvikling?

Læs mere om vores sammarbejde med Sønderborg Kommune omkring det nære sundhedsvæsen på socialområdet her. 

Type2dialog tilbyder rådgivning, analyse og implementering af løsninger inden for:

Relevante cases

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Patientsikkerhed: Medicinhåndtering, hygiejne og dokumentation

Hvordan arbejder I med at skabe en patientsikker praksis? I Type2dialog hjælper vi med at skabe en øget patientsikkerhed indenfor medicinhåndtering, sundhedsfaglig dokumentation og hygiejne. Det risikobaserede tilsyn giver fortsat mange påbud, og det fortsatte arbejde med at øge patientsikkerheden stiller store krav til systematik, viden og handlekompetencer hos medarbejdere og ledere.

Læs mere her hvis du er nysgerrig på, hvordan Type2dialog kan støtte jer i at skabe en mere patientsikker praksis.

Relevante cases

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Sund og værdig aldring

I de kommende år vil gruppen af ældre vokse betragteligt. Mange ældre lever i dag et godt og værdigt liv, men der er også ældre, hvor det værdige liv er udfordret pga kroniske sygdomme og funktionstab. Dem har vi en særlig forpligtigelse til at hjælpe. Type2dialog har udviklet metoder og indsatser der skaber effekt og understøtter kommunernes værdighedspolitik. Alle har ret til et værdigt liv, også selvom de har brug for hjælp.

Relevante cases

Kontakt en af vores dygtige konsulenter


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.