Det specialiserede voksenområde

Rehabilitering på det specialiserede voksenområde

Den rehabiliterende tilgang på det specialiserede voksenområde er kommet for at blive - med god grund. At arbejde med rehabilitering på det specialiserede voksenområde fører i mange tilfælde til, at borgeren modtager en hurtigere og mere målrettet indsats. For nogle borgere kan denne indsats medføre, at de klarer sig på egen hånd eller øger egen livsduelighed. For andre, er målet at bevare nuværende kompetencer og styrke livskvaliteten med afsæt i borgerens situation og potentiale.

I udviklingen af kommunernes rehabiliterende indsatser arbejder vi aktivt med borgerflow. Vi har fokus på, hvilke indsatser og aktiviteter som er kompenserende, aktiverende og rehabiliterende. Ved at arbejde med disse, og andre fælles faglige begreber, understøtter vi en proces, hvor borgerne øger deres mestring, klatrer ned ad indsatstrappen og derigennem øges borgerflowet.

Type2dialog har med succes hjulpet en række kommuner med at skabe varig forankring og effekt af rehabiliteringsindsatser, som har understøttet borgernes egne recovery-processer. Vi kender det specialiserede voksenområde, og har mange års erfaring og viden om værdiskabende indsatser.

Klik her eller læs mere under om hvordan vi kan hjælpe jer og hvor udfordringerne ligger i at arbejde rehabiliterende på det specialiserede voksenområde. 

Relevante cases

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Helhedsorienterede indsatser

En stor gruppe borgere modtager støtte fra forskellige sektorer. Fælles for mange er, at de oplever, at deres indsatser mangler sammenhæng, og at borgerne ender med at bruge deres ressourcer på koordinering i stedet for at arbejde med de mål, der kan øge deres handlekraft og føre dem tættere på egne mål.

At kunne indgå i tværgående samarbejder, hvor borgeren er med til at definere løsningen, er den forventning, der er til den fremtidige medarbejder på det sociale område. I skal derfor sikre, at I systematisk arbejder med de faglige tilgange og redskaber, som sikrer, at jeres medarbejdere kan leve op til disse faglige krav.


I Type2Dialog hjælper vi kommuner med at udvikle de helhedsorienterede indsatser, så borgerne får overskud til at arbejde med egen udvikling. Vi har i vores samarbejde med kommuner fokus på at klargøre organisationen, sikre ledelsesmæssigt fokus samt klæde den enkelte medarbejder på, både i myndighed og drift, til at arbejde helhedsorienteret.
 

I Type2dialog arbejder vi med rådgivning på organisatorisk, taktisk niveau samt sparring og implementeringsstøtte på operationelt niveau. 

Hvis du vil læse mere om vores arbejde med helhedsorienterede indsatser så klik her.

Relevante cases

Patientsikkerhed i en socialpædagogisk praksis

Styrelsen for Patientsikkerhed fører sundhedsfagligt tilsyn på behandlingssteder i Danmark, herunder også sociale botilbud. Fra 2017-2019 udførte de i alt 479 tilsyn på bosteder, heraf var de 298 planlagte tilsyn. Kun ved 5-8% af disse tilsyn fandt Styrelsen for Patientsikkerhed ingen problemer for patientsikkerheden.

Det kalder på, at vi øger kvaliteten og det gælder særligt indenfor sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndtering og instrukser.

Erfaringerne viser dog også, at det er muligt at øge patientsikkerheden ved at iværksætte en prioriteret indsats lokalt på tilbuddene.

Både ledere og medarbejdere er underlagt sundhedsloven og har en vigtig opgave med at sikre en patientsikker indsats. Derudover vil en helhedsorienteret tilgang i det socialfaglige arbejde også indeholde sundhedsfaglige aspekter som fx medicin, hverdagshygiejne, opsporing og opfølgning på symptomer og det løbende arbejde med at øge lighed i sundhed. Men hvordan gøres dette i praksis? Pædagoger skal ikke blive sundhedsfaglige eksperter, men der kan gøres meget, hvis man har modet til at afdække nuværende praksis og prioritere at borgernes trivsel understøttes både social- og sundhedsfagligt.

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Relevante cases

Styrket effektivitet, kvalitet og styring på socialområdet

Mange kommuner oplever aktuelt – og historisk – massive budgetudfordringer på det specialiserede socialområde. Særligt opleves markante stigninger i udgifterne til det specialiserede voksenområde. Kommunernes seneste regnskaber viser, at 8 ud af 10 kommuner oplevede budgetoverskridelser på området – og der er i de aktuelle forventninger til regnskab og budgetter ikke tegn på, at udgiftskurven skulle være knækket.

Samtidig opleves en stigende tilgang til området. Over de sidste 3 år er gruppen af voksne borgere, der modtager en eller flere indsatser efter serviceloven steget med 13 %. Flere og flere børn, unge og voksne kæmper med psykiske problemer, eller udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser, og har brug for hjælp og støtte til at mestre livet og hverdagen, ligesom mennesker med fysisk og mental funktionsnedsættelse opnår en stadig højere levealder, der er en afledt positiv konsekvens af en forbedret indsats i både sundhedssystemet og det sociale system.

De stigende udgifter på området og udviklingen i målgrupperne stiller krav til måden, kommunerne går til opgaven med at give målrettede og effektfulde indsatser til borgerne og sikre de rette tilbud og indsatser. Kommunerne er derfor under et stort pres for at finde nye måder at skabe råderum via styrket styring, øget sammenhæng, effektivitet og kvalitet.

Relevante cases

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Fremtidens misbrugsbehandling

Den kommunale indsats til unge og voksne med et skadeligt forbrug af rusmidler kan løftes. Kun hver fjerde indskrevne borger gennemfører hele behandlingsforløbet, og de fleste har været der før. Desuden kræver et stigende antal af unge med et skadeligt forbrug af rusmidler nye metoder og tilgange i behandlingen. Anvendelse af nyeste viden om samtaleforløb giver øget kvalitet og bedre fremmøde i rusmiddelbehandlingen. Derudover kan bedre sammenhæng mellem indsatser fastholde borgere i forløb og bygge bro mellem sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser.

Vores erfaringer dækker bl.a. store implementeringsprojekter for Socialstyrelsen, hvor vi har været med til at modne og udbrede behandlingsmetoden MOVE til 20 kommuner i Danmark samt modning af MOVE som gruppebehandling til 6 kommuner. Derudover har vi sammen med Socialstyrelsen afprøvet et samtalekoncept til botilbud (PAV) og har i et tæt samarbejde med Det Nationale Videnscenter for Afhængighed i Grønland (Allorfik) udarbejdet et metodekatalog til samtaleforløb med børn og unge mhp. øget trivsel og rusmiddelbehandling.

Endeligt er vores ydelser baseret på erfaringer fra både social- og sundhedsfaglige indsatser rettet borgere med skadeligt forbrug af rusmidler og vi har hjulpet både kommuner, regioner og private aktører med at øge kvaliteten i praksis og skabe mere værdi for borgerne.

Hvad driver os
I type2dialog brænder vi for bæredygtige indsatser som skaber værdi for borgeren og som dermed medfører øget livskvalitet gennem borgerinddragelse, fælles tværsektoriel indsats samt øget indflydelse på egen behandling. Vi arbejder for at borgeren skal føle sig hørt og set gennem inddragelse og en anerkendende og ikke dømmende tilgang. Dette er særligt vigtigt når værdien skal mærkes hos en sårbar målgruppe.

Genindskrivelser på misbrugsområdet

Andel af borgere der er i misbrugsbehandling som bliver genindskrevet

Indskrevne borgere der gennemfører behandlingsforløbet

Andel af indskrevne borgere der gennemfører hele behandlingsforløbet

Relevante cases

Kontakt en af vores dygtige konsulenter


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.